C
ommittee
International Advisory Committee
Prof. Zhu Han                       
Prof. Jinhong Yuan                
Prof. Shigang Li
Assoc. Prof. Yuanwei Liu
University of Houston, U.S.A
University of New South Wales, Australia
Hiroshima City University, Japan
Queen Mary University of London, UK
General Co-Chairs
Prof. Lixin Li
Prof. Lei Zhang
Prof. Wensheng Zhang
Prof. Xianhua Cai
Prof. Tao Shen

Northwestern Polytechnical University, China
Tongji University, China
Shangdong University, China
Southeast University, China
Kunming University of Science and Technology, China

Program Co-Chairs
Prof. Biao Liu
Prof. Ling Wang
Prof. Heng Li

The Chinese University of Hong Kong, China
Northwestern Polytechnical University, China
Central South University, China

Publication Chair
Assoc. Prof. Xu Li
Northwestern Polytechnical University, China
Sponsorship Chair
Assoc. Prof. Wei Liang
Northwestern Polytechnical University, China
Financial Chair
Assoc. Prof. Baoguo Wei
Northwestern Polytechnical University, China
Publicity Chair
Assoc. Prof. Wensheng Lin
Northwestern Polytechnical University, China
Technical Chairs
Prof. Hongying Meng
Prof. Junli Liang
Prof. Haitao Xu
Brunel University London, UK
Northwestern Polytechnical University, China
University of Science and Technology Beijing, China
Technical Program Committee
Prof. Huijia Li
Assoc. Prof. Houbing Song
Prof. Qinghe Du
Assoc. Prof. Peichang Zhang
Assoc. Prof. Jinrong Zhu
Assoc. Prof. Jia Shi
Assoc. Prof. Dawei Wang
Assoc. Prof. Xiao Tang

China Agricultural University, China
University of Virginia, USA
Xi’an Jiaotong University, China
Shenzhen University, China
North China Electric Power Universit, China
Xidian University, China
Northwestern Polytechnical University, China
Northwestern Polytechnical University, China